Notícies

L’ADVOCACIA PREVENTIVA

L’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Reus i el Consell dels Il.lustres Col.legis d’Advocats de Catalunya (CICAC), mitjançant una campanya publicitària, volen explicar a la ciutadania les avantatges de l’anomenada advocacia preventiva.

OBJECTIUS DE LA LLEI 40/2015 DEL RÈGIM JURIDIC DEL SECTOR PÚBLIC

La Llei 40/2015 del Règim Jurídic de les Administracions Públiques té com a objecte principal modernitzar el sector públic espanyol, dotant-lo d'una eficàcia més gran, eliminant aquelles duplicitats que l'afectaven, simplificant els procediments pels quals tant ciutadans com empreses es relacionen amb l'Administració pública.

Per a això, es requereix dotar al sistema legal d'un dret administratiu sistemàtic, coherent i ordenat.

REFORMA DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

El dia 2 d'octubre han entrat en vigor dues lleis que pretenen una transformació de l'organització i funcionament de l'Administració pública, aquestes són: la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú (LPACP) i la Llei 40/2015, de règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).

REPERCUSSIÓ DE L'IBI EN CAS DE VENDA

Amb el criteri que resulta de la Llei d'Hisendes Locals, en establir que l'Impost sobre Béns Immobles es merita el primer dia del període impositiu, és a dir, el primer de gener de cada any, els compradors es negaven a pagar la part proporcional que els correspongui segons la data de compra.

LES CARRERES AMB MÉS SORTIDES PROFESSIONALS

Només hi ha vuit titulacions universitàries que siguin demandades en, almenys, una de cada 100 ofertes d'ocupació.

Administració d'Empreses i Finances ocupa el número u del rànquing, en representar un 4,4% de les ofertes de treball, seguida d'Enginyeria Informàtica, amb un 3,64%; i Comerç i Màrqueting, amb un 1,92%.

PRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALS

No presentar-se a una mesa electoral el dia d'eleccions és delicte. És un incompliment administratiu que està regulat en la Llei Orgànica de Règim Electoral General.

El desconeixement d’aquesta obligació fa que hi hagi dos judicis per delicte electoral cada dues o tres setmanes a l'Audiència de Barcelona.

LES HIPOTEQUES A TIPUS FIX CREIXEN

L’any 2007 es contractaven el 90% de les hipoteques a tipus variable i aquest any ja han baixat al 60%.

QUERELLA PEL BOMBARDEIG A LA CIUTAT DE BARCELONA, PER PART D’UN VAIXELL DE GUERRA ITALIÀ.

El 13 de febrer de 1937, el creuer de guerra italià Eugenio di Savoia va bombardejar Barcelona. El seu objectiu era la fàbrica de motors d'aviació Elizalde, però els obusos van acabar impactant sobre diversos edificis de Gràcia i de l'Eixample. Van morir 18 persones.

Ara el Col.legi d'Advocats de Barcelona ha presentat una querella pels danys patits a la seu de la institució durant aquest bombardeig.

DIVISIÓ ENTRE ELS JURISTES SOBRE LA CADUCITAT DELS DELICTES SEXUALS CONTRA MENORS.

Els partidaris d'ampliar el període de no prescripció destaquen la dificultat de les víctimes d'exterioritzar els abusos soferts, de manera que poden passar força anys sense poder-ho fer públic i afrontar la denuncia.

Els contraris a una reforma argumenten que amb el pas del temps la pena ja no compliria la seva funció de resocialització, sempre clar que el pederasta no hagi reincidit en altres menors.

LA INVERSIÓ EN IMMOBLES PER A LLOGUER, QUADRUPLICA LA RENDIBILITAT DELS PRODUCTES D’INVERSIÓ MÉS SEGURS.

La inversió immobiliària a Espanya, en qualsevol dels productes analitzats, segueix oferint unes taxes de rendibilitat que gairebé multiplica per quatre, en el pitjor dels casos, les dels bons de l'Estat a 10 anys. La rendibilitat que ofereix la inversió en habitatges per posar-los en lloguer s’han incrementat fins al 5,7%, a causa del enfortiment que experimenta la demanda de lloguers.

ELS JUDICIS DE TRÀNSIT JA NO SÓN GRATUÏTS.

Abans de la modificació del Codi Penal del passat juliol de 2015, quan una persona patia lesions a conseqüència d’un accident de trànsit el més comú era sol•licitar l’atestat policial, presentar una denúncia davant el Jutjat per celebrar un judici ràpid i sense cost, que permetia reclamar la condemna del conductor responsable de l’accident i el pagament de la indemnització. Per aquesta via era el forense del jutjat qui valorava els dies de baixa i les seqüeles i el normal era que la companyia asseguradora ho acceptés.

ELS NOUNATS ES PODEN INSCRIURE AL REGISTRE CIVIL DES DE L’HOSPITAL.

Les famílies podran inscriure els nadons nounats al registre civil directament des dels hospitals.

Aquesta actuació suposa un avenç en la modernització dels registres civils de Catalunya i permetrà reduir l'afluència d'usuaris a les oficines del registre.

La sol•licitud s'ha de fer dins de les 72 hores posteriors al naixement i cal aportar tres documents: el certificat mèdic de naixement que lliura l'hospital ; el DNI, NIE o passaport dels dos progenitors, o del sol•licitant si no és cap d'ells; i el llibre de família o certificat de matrimoni.

LES CLÀUSULES SÒL: UN PAS MÉS A FAVOR DELS CONSUMIDORS.

En una anterior noticia de febrer 2016 ens fèiem ressò de que les clàusules sòl de les hipoteques ja es consideraven nul•les pels nostres tribunals, en essència per manca de transparència i per causar un perjudici als consumidors, en creure aquests que contractaven un préstec a un interès variable. La qüestió següent era el possible extorn dels interessos pagats de més.

CONTROL DE LEGALITAT DELS PRESTECS HIPOTECARIS PELS NOTARIS

El Tribunal Suprem, en una sentencia de 7 de març passat, confirma l’anulació dels apartats 3 i 4 de l’article 30 de l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 28 d’ octubre de 2011, de Transparència i Protecció del Client de Serveis Bancaris, que obligava als notaris a informar al client de totes les obligacions assumides i fins i tot els manava denegar la firma de l’escriptura de préstec hipotecari si aquesta no acomplia la legalitat vigent.

S’APROVA L’ IMPOST SOBRE ELS HABITATGES BUITS PER A PERSONES JURÍDIQUES

El Parlament mitjançant la Llei 14/2015, del 21 de juliol, ha aprovat un nou impost sobre els habitatges buits, desenvolupat pel Decret 183/2016 de 16 de febrer.

El TSJC VEU “INSUPORTABLE” LA SITUACIÓ ALS JUTJATS DE REUS.

La sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que es va desplaçar el passat 8 de març a l'Audiència de Tarragona per conèixer la situació del territori, va alertar de la “congestió gairebé insuportable”, en paraules del seu president, Jesús María Barrientos, que pateixen els jutjats de la capital del Baix Camp, especialment pel que fa a la primera instància. “Es considera que l'entrada ideal d'assumptes a un jutjat és de 789 a l'any, i a Reus ara mateix n'entren 1.169”, va detallar el president de l'Audiència de Tarragona, Javier Hernández.

OBLIGACIONS FISCALS EN L’ARRENDAMENT D’UN IMMOBLE PER AL SEU ÚS COM A HABITATGE.

Des de 1997, la Llei estableix l'obligació dels arrendadors de finques urbanes destinades a habitatge i a altres usos de dipositar a l' Institut Català del Sòl les fiances de lloguer corresponents. La fiança dels contractes s'ha de dipositar en el termini de 2 mesos, a comptar des de la formalització d'aquests.

L' import de la fiança s'estableix a l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans: 1 mensualitat de renda en el cas d'habitatge i 2 mensualitats en el cas d'altres usos.

NOMENAMENTS COL.LEGI D'ADVOCATS DE REUS

La nostra companya i col·laboradora del despatx des de fa més de 20 anys, la lletrada Sra. Cristina Santos, ha estat reelegida Diputada 4a de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Reus, càrrec que ostenta des de l'any 2011.

PRIMERA CONDEMNA PENAL A PERSONES JURÍDIQUES

El Ple de la Sala II del Tribunal Suprem ha apreciat, per primera vegada , la responsabilitat penal de les persones jurídiques i confirma les condemnes imposades per l'Audiència Nacional a tres empreses per la seva participació en delictes contra la salut pública, en concret en el tràfic de més de 6.000 quilos de cocaïna amagada en maquinària d'importació.

REALMENT ES RECUPERA LA VENDA D’HABITAGES?

Segons les dades de l'INE (Institut Nacional d'Estadística) per a l'any 2015, s'han venut 77.865 habitatges nous i 354.132 usats.

Això significa, pel que fa a l'habitatge nou, que les vendes continuen caient, havent aconseguit un mínim històric, ja que és el menor nombre d'operacions des que es confeccionen aquestes estadístiques.

En canvi l'habitatge usat va repuntant, amb els millors resultats des de 2012.