Notícies

LES CLÀUSULES SÒL: ESTAT DE LA QÜESTIÓ

El més habitual es que els interessos que paguem per la disposició del capital del nostre préstec hipotecari s’adaptin a les fluctuacions del mercat, definides per un índex que pugui servir com a referència, de manera que a l’escriptura haurem pactat un percentatge remuneratori que resultarà d’aquest índex més algun punt, o fracció de punt, percentual.
Si l’entitat bancària ens ha posat un límit a l’efecte d’aquestes fluctuacions del tipus de referència (índex), fixant-ne un mínim, tenim una clàusula sòl, i si n’ha posat un màxim, tenim una clàusula sostre.

ELS INVESTIGATS

A les notícies que apareixen sobre l'ajuntament de València, pel denominat cas Imelsa, els mitjans de comunicació s'esforcen a aplicar una de les novetats, la de més incidència pública, de la reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal introduïda per la Llei Orgànica de data 5 d'octubre passat: la substitució del terme "imputat" pel de "investigat".
Segons declaracions d'un fiscal en cap, "S'ha canviat per salvaguardar els drets de les persones investigades perquè són jutjades de manera pejorativa per la societat només per haver d'anar a declarar".

EL GOVERN APROVA EL PROJECTE DE LLEI DEL CANVI CLIMÀTIC

Els diaris s’han fet ressò de l’aprovació pel Govern d’aquest projecte de llei, destacant una de les seves disposicions més vistoses: la creació d’un impost sobre les emissions de CO2 en turismes i furgonetes, per tal de fomentar la modernització del parc de vehicles, substituint-los pels menys contaminants.

No pagui impost de plusvàlua si no obté benefici per la transmissió del seu immoble

La plusvàlua municipal és un impost que precisament grava l’increment del valor dels béns immobles que es genera durant el període en què pertany al transmissor, i que es posa de manifest en el moment de la seva transmissió.

CREACIÓ DEL REGISTRE DE PARELLES ESTABLES

El passat 12 de desembre s’ha publicat un decret llei que modifica el Codi Civil de Catalunya, relatiu a la creació del Registre de parelles estables, depenent del Departament de Justícia.
L’objectiu es ampliar la igualtat en els drets civils de que ja gaudeixen a Catalunya aquestes parelles de fet, a l’àmbit dels drets de caràcter públic, en especial pel que fa al cobrament de la pensió de viduïtat, doncs segons unes ultimes sentencies del Tribunal Constitucional, per tenir aquesta prestació cal haver estat inscrit en el registre que ara es crea durant un mínim de dos anys.

NOVES INDEMNITZACIONS A VÍCTIMES D'ACCIDENTS

Una de les reformes que ha entrat en vigor aquest 2016 és la nova valoració d'indemnitzacions de víctimes d'accidents de trànsit ( Llei 35/2015 ). S'aplica als sinistres produïts a partir de l'1 de gener i suposa un increment de les indemnitzacions del 50% de mitjana, en cas de mort ; el 35% , en cas de seqüeles , i del 12,8% per les lesions .

JUBILACIÓ

El canvi d'any comporta novetats per a les persones que es jubilin: hauran de treballar un mes més. Segons la reforma de les pensions duta a terme per l'anterior Executiu, les persones que es jubilin el 2016 hauran de treballar 65 anys i quatre mesos si volen obtenir el 100% de la pensió.

MEMBRE DEL DESPATX

Cristina Santos, membre del despatx des de fa més de vint anys, ha estat reelegida Diputada 4a de la Junta de Govern del Col•legi d'Advocats de Reus, càrrec que ostenta des de 2011.

COMISSIÓ DE TORN D'OFICI

Cristina Santos és membre de la comissió del torn d'ofici des de 2010, i ostenta el càrrec de secretària d'aquesta comissió des de 2011, així com de representant davant el Consell Municipal de Polítiques de Gènere de l'ajuntament de Reus.

El client té raó el 75% de vegades que reclama al banc

Durant el 2014, el Banc d'Espanya va rebre 29.528 reclamacions de clients descontents amb els serveis o productes oferts per les entitats financeres.
Un 73,5% d'aquestes reclamacions acaben sent favorables als clients de les entitats financeres (sumant 46,9 %% d'informes favorables al reclamant i un 26,6% de casos en que la banca dóna una resposta després de conèixer que existeix una reclamació formal).

REFORMA DE LA LLEI HIPOTECÀRIA I LA DEL CADASTRE

El dia 1 de novembre ha entrat en vigor la Llei 13/2015 de Reforma de la Llei Hipotecària (Decret de 8 de febrer de 1946) i del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (Reial Decret Legislatiu 1/2004).
A partir d’ara, al Registre hi constarà tota la informació cadastral, inclosa cartografia detallada de la finca i dels seus immobles. I al cadastre la qualificació urbanística, les característiques físiques, econòmiques i jurídiques dels béns immobles inclosos el tipus d’aprofitament del sòl, la qualitat de les construccions i el valor cadastral.

ENTREVISTA

Entrevista de la nostre lletrada Cristina Santos, al Canal Reus TV, amb motiu del "Dia Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer"
http://canalreustv.cat/new/augmenta-el-nombre-de-dones-ateses-pel-siad-d...

LEGISLACIÓ

El 2015.11.01 entra en vigor el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

Nou barem d'indemnitzacions per accidents de tràfic. La Llei 35/2015 entrarà en vigor l'1 de gener del 2016.
link notícia: https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10197.pdf

JURISPRUDENCIA

El TS obliga les asseguradores a indemnitzar accidents encara que hi hagi impagament de pòlissa fins que no comuniqui per escrit la baixa del client.