Notícies

JUBILACIÓ

El canvi d'any comporta novetats per a les persones que es jubilin: hauran de treballar un mes més. Segons la reforma de les pensions duta a terme per l'anterior Executiu, les persones que es jubilin el 2016 hauran de treballar 65 anys i quatre mesos si volen obtenir el 100% de la pensió.

MEMBRE DEL DESPATX

Cristina Santos, membre del despatx des de fa més de vint anys, ha estat reelegida Diputada 4a de la Junta de Govern del Col•legi d'Advocats de Reus, càrrec que ostenta des de 2011.

COMISSIÓ DE TORN D'OFICI

Cristina Santos és membre de la comissió del torn d'ofici des de 2010, i ostenta el càrrec de secretària d'aquesta comissió des de 2011, així com de representant davant el Consell Municipal de Polítiques de Gènere de l'ajuntament de Reus.

El client té raó el 75% de vegades que reclama al banc

Durant el 2014, el Banc d'Espanya va rebre 29.528 reclamacions de clients descontents amb els serveis o productes oferts per les entitats financeres.
Un 73,5% d'aquestes reclamacions acaben sent favorables als clients de les entitats financeres (sumant 46,9 %% d'informes favorables al reclamant i un 26,6% de casos en que la banca dóna una resposta després de conèixer que existeix una reclamació formal).

REFORMA DE LA LLEI HIPOTECÀRIA I LA DEL CADASTRE

El dia 1 de novembre ha entrat en vigor la Llei 13/2015 de Reforma de la Llei Hipotecària (Decret de 8 de febrer de 1946) i del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (Reial Decret Legislatiu 1/2004).
A partir d’ara, al Registre hi constarà tota la informació cadastral, inclosa cartografia detallada de la finca i dels seus immobles. I al cadastre la qualificació urbanística, les característiques físiques, econòmiques i jurídiques dels béns immobles inclosos el tipus d’aprofitament del sòl, la qualitat de les construccions i el valor cadastral.

ENTREVISTA

Entrevista de la nostre lletrada Cristina Santos, al Canal Reus TV, amb motiu del "Dia Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer"
http://canalreustv.cat/new/augmenta-el-nombre-de-dones-ateses-pel-siad-d...

LEGISLACIÓ

El 2015.11.01 entra en vigor el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

Nou barem d'indemnitzacions per accidents de tràfic. La Llei 35/2015 entrarà en vigor l'1 de gener del 2016.
link notícia: https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10197.pdf

JURISPRUDENCIA

El TS obliga les asseguradores a indemnitzar accidents encara que hi hagi impagament de pòlissa fins que no comuniqui per escrit la baixa del client.