REPERCUSSIÓ DE L'IBI EN CAS DE VENDA

Amb el criteri que resulta de la Llei d'Hisendes Locals, en establir que l'Impost sobre Béns Immobles es merita el primer dia del període impositiu, és a dir, el primer de gener de cada any, els compradors es negaven a pagar la part proporcional que els correspongui segons la data de compra.

Ara, una sentència del Tribunal Suprem de 15 de juny estableix que "la regla general, en cas d'absència de pacte en contra, és que el venedor que aboni l'IBI podrà repercutir sobre el comprador, en proporció al temps en què cadascuna de les parts hagi ostentat la titularitat dominical i pel temps que ho sigui".

El Tribunal es basa en el fet què la mateixa Llei d'Hisendes Locals estableix que el subjecte passiu pot repercutir la càrrega tributària segons les normes del dret comú, de manera que la norma general, si no s'ha pactat res, ara resulta ser la de la repercussió proporcional.