REFORMA DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

El dia 2 d'octubre han entrat en vigor dues lleis que pretenen una transformació de l'organització i funcionament de l'Administració pública, aquestes són: la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú (LPACP) i la Llei 40/2015, de règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).