OBJECTIUS DE LA LLEI 40/2015 DEL RÈGIM JURIDIC DEL SECTOR PÚBLIC

La Llei 40/2015 del Règim Jurídic de les Administracions Públiques té com a objecte principal modernitzar el sector públic espanyol, dotant-lo d'una eficàcia més gran, eliminant aquelles duplicitats que l'afectaven, simplificant els procediments pels quals tant ciutadans com empreses es relacionen amb l'Administració pública.

Per a això, es requereix dotar al sistema legal d'un dret administratiu sistemàtic, coherent i ordenat.