PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA.

Els Jutjats de Reus apliquen amb normalitat un protocol o acord d’actuació que es va signar l’estiu del 2013 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), les quatre Diputacions, l’Associació i la Federació de Municipis de Catalunya i els col.legis d’Advocats i Procuradors de Catalunya.

L’objecte del protocol és coordinar l’acció de les institucions signants en l’execució de les diligències de llançament que disposen els jutjats dels diferents partits judicials i realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les famílies o les persones en situació de vulnerabilitat social pendents d’una diligència de llançament en un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.

A la practica els Jutjats, d’ofici o a instancia de la part, quan aprecien que hi pot haver una situació de vulnerabilitat social, i abans del llançament, ho comuniquen als Serveis Socials de l’Ajuntament per tal de que en el termini de quinze dies elaborin un informe que negui o confirmi aquesta situació de vulnerabilitat, i en aquest últim supòsit, les mesures per evitar-ho.

Evidentment això suposo un retard en la tramitació dels desnonaments per manca de pagament i no ajuda a que els propietaris s’animin a posar els seus pisos buits en el mercat de lloguer, però evita situacions perilloses i enfrontaments directes amb les comissions judicials, que sovint han de demanar l’empara dels cossos policials.