Dret immobiliari i de la construcció

Dret immobiliari

Gestió de patrimonis immobiliaris

 • Assessorament en el compliment normatiu.
 • Gestió d’expedients administratius associats al patrimoni.
 • Intervenció en la gestió i manteniment dels immobles amb mínims costos.

Assessorament i gestió contractual d’actius immobiliaris

 • Compravenda d’habitatges, locals i naus industrials. Contractes d’arres i de compromís de compra o venda futures, cessió, arrendament i subarrendament d’immobles. Permutes i dret de vol.
 • Contractes d’arrendament, amb previsió de diferents vicissituds.

Gestió d'expropiacions

 • Determinació del preu just, reposició d’elements malmesos, gestió del cobrament i dels interessos de demora que corresponguin.

Assessorament en el cas de la imposició de contribucions especials

 • Comprovació de paràmetres de distribució -edificabilitat, longitud de façana o altres-, i benefici que aporta a altres propietaris. Exclusió dels sistemes generals.

Plans urbanístics

 • Execució de planejament pel desenvolupament de plans urbanístics: assessorament i mediació entre promotors i l’Administració. - Revisió de plans generals: al·legacions i recursos de propietaris afectats.

Dret de la Construcció

Responsabilitat de l’edificació

 • Aquesta legislació, molt especialitzada, pot afectar a particulars compradors o autopromotors d’habitatges.
 • I des de la banda empresarial, les constructores i promotores han de saber les diverses responsabilitats i els terminis de prescripció. La nostra pràctica amb aquest tipus de procediments també ens dona una gran agilitat amb les relacions amb els perits, la confecció dels dictàmens i la seva interpretació.

Assessorament legal associat a la responsabilitat de l’edificació

 • Contractes d’execució d’obres, dret de la construcció i Llei de l’Edificació.
 • Gestió d’informes pericials per a la valoració d’actius i revisió dels dictàmens pericials.

Arrendaments

 • Es important partir d’uns contractes correctament redactats, amb previsió de totes les vicissituds.
 • I també és importat resoldre’ls adequadament, mitjançant acords amistosos, o mitjançant procediments que comportin el desnonament per impagament, per finalització del contracte o altres motius.

Gestió d’incompliments.

 • Intervenim amb eficàcia amb tota mena de procediments associats al patrimoni immobiliari i dret de la construcció.
 • Reclamacions i execucions, amb el corresponent embarg d’immobles, rendiments, o altres drets. Mediació, en cas de ser possible, per fer acords amistosos i evitar despeses.
 • Impugnació d’acords (tant en defensa de la Comunitat com dels Propietaris, segons el cas).