Mercantil

Creació, modificació i extinció de societats.- És important que la figura jurídica triada s’adapti exactament al que es necessita, tant per defecte, com per excés, obligant en aquest últim cas a complir formalitats innecessàries. D’altra banda, el funcionament com autònoms o mitjançant persona jurídica tenen cada vegada més relació amb les possibles bonificacions de la seguretat social i desgravacions o disminucions d’impostos, que cal conèixer i valorar.

Intervenim en:

  • Creació, modificació i extinció de societats.
  • Redacció estatuts socials, clàusules estatutàries especials, acords pre-socials.
  • Assessorament en temes propis d’òrgans socials, responsabilitat de consellers i administradors.
  • Relacions contractuals entre accionistes, inversors, deutors i creditors.

Concursos de creditors.- Les dificultats econòmiques de particulars i empreses sovint caldrà resoldre-les amb aquesta figura jurídica que fins fa poc coneixíem com suspensió de pagaments. És una situació crucial on cal esbrinar la conveniència de seguir aquest tipus de procediment que sovint comportarà la liquidació i extinció de la persona jurídica.

I des del punt de vista dels creditors, instar un concurs també pot ser la única manera de recuperar tot o part del crèdit.