Responsabilitats. Processal civil

Responsabilitats

Assegurances.- Sovint haurem de reclamar a la pròpia companyia asseguradora les prestacions a que es va comprometre en la pòlissa, i que davant d’un sinistre determinat, considera que no li pertoquen.

Accidents de trànsit.- El coneixement dels barems indemnitzatoris que regulen aquests sinistres son essencials per saber els resultats econòmics de les lesions que es puguin produir, i per tant, si son acceptables les quantitats indemnitzatòries o cal acudir a la via judicial. Pel que fa als danys, també es importat l’acceptació o no dels valors en joc.

Dret Processal Civil

  • Reclamacions davant de companyies d’assegurances, pel compliment de les prestacions compromeses.
  • Reclamacions per accidents de transit i laborals.
  • Responsabilitat contractual i extracontractual.
  • Responsabilitat patrimonial, professional i per producte.
  • Reclamacions de quantitat. Deutors.
  • Execucions d’hipoteques o pòlisses intervingudes.
  • Especialitat de més de trenta anys en la reclamació de financiacions per la venda de bens mobles (vehicles).