Urbanisme. Administratiu

Urbanisme

  • Execució de planejament.- Disposar d’un màster en dret urbanístic per la UB, ens permet dirigir l’activitat principal d’aquesta àrea de pràctica, que és l’execució del planejament, col·laborant amb el promotor, o defensant al propietari, que veu modificada i poc valorada la seva propietat.

Administratiu

Expropiacions.- La determinació del preu just, la reposició de les estructures al seu primitiu estat i el cobrament d’interessos, son els elements essencials d’aquests procediments.

Contribucions especials.- Quan l’Administració imposa contribucions especials cal comprovar que els paràmetres de distribució –superfície, longitud façana, edificabilitat o altres- donen un resultat just. I que l’obra a finançar no son sistemes generals o que beneficiïn a altres propietaris no afectats.

Recursos administratius: L’Administració –Ajuntaments, BASE Diputacions, Generalitat ...- interaccionen cada vegada més en l’esfera dels particulars (impostos, taxes, multes, procediments sancionadors, contribucions especials, infraccions medi-ambientals), de manera que cal saber com afrontar cada recurs, cada termini de caducitat o de prescripció, doncs actualment ja no valen les simples instàncies.

Recursos econòmic-administratius i contenciós-administratius: Quan l’Administració no ens dona la raó cal acudir a les instàncies judicials, però la possible imposició de costes en el supòsit de total desestimació, obliguen a ponderar acuradament aquests recursos.