Herències i successions

Assessorem en l’elaboració del testament tenint en compte l’impacte fiscal - impost de successions, desgravacions per habitatge habitual, la transmissió del negoci familiar, assegurances de vida, altres drets de cobrament previstos i possibles últimes voluntats-. Arribat el moment, informació per a una adequada execució dels tràmits, fins a la liquidació i inscripció de la escriptura corresponent.

En cas de conflicte en l’herència, conveniència o no de la reclamació judicial. Normativa específica del dret successori català.