Notícies

LA INVERSIÓ EN IMMOBLES PER A LLOGUER, QUADRUPLICA LA RENDIBILITAT DELS PRODUCTES D’INVERSIÓ MÉS SEGURS.

La inversió immobiliària a Espanya, en qualsevol dels productes analitzats, segueix oferint unes taxes de rendibilitat que gairebé multiplica per quatre, en el pitjor dels casos, les dels bons de l'Estat a 10 anys. La rendibilitat que ofereix la inversió en habitatges per posar-los en lloguer s’han incrementat fins al 5,7%, a causa del enfortiment que experimenta la demanda de lloguers.

ELS JUDICIS DE TRÀNSIT JA NO SÓN GRATUÏTS.

Abans de la modificació del Codi Penal del passat juliol de 2015, quan una persona patia lesions a conseqüència d’un accident de trànsit el més comú era sol•licitar l’atestat policial, presentar una denúncia davant el Jutjat per celebrar un judici ràpid i sense cost, que permetia reclamar la condemna del conductor responsable de l’accident i el pagament de la indemnització. Per aquesta via era el forense del jutjat qui valorava els dies de baixa i les seqüeles i el normal era que la companyia asseguradora ho acceptés.

ELS NOUNATS ES PODEN INSCRIURE AL REGISTRE CIVIL DES DE L’HOSPITAL.

Les famílies podran inscriure els nadons nounats al registre civil directament des dels hospitals.

Aquesta actuació suposa un avenç en la modernització dels registres civils de Catalunya i permetrà reduir l'afluència d'usuaris a les oficines del registre.

La sol•licitud s'ha de fer dins de les 72 hores posteriors al naixement i cal aportar tres documents: el certificat mèdic de naixement que lliura l'hospital ; el DNI, NIE o passaport dels dos progenitors, o del sol•licitant si no és cap d'ells; i el llibre de família o certificat de matrimoni.

LES CLÀUSULES SÒL: UN PAS MÉS A FAVOR DELS CONSUMIDORS.

En una anterior noticia de febrer 2016 ens fèiem ressò de que les clàusules sòl de les hipoteques ja es consideraven nul•les pels nostres tribunals, en essència per manca de transparència i per causar un perjudici als consumidors, en creure aquests que contractaven un préstec a un interès variable. La qüestió següent era el possible extorn dels interessos pagats de més.

CONTROL DE LEGALITAT DELS PRESTECS HIPOTECARIS PELS NOTARIS

El Tribunal Suprem, en una sentencia de 7 de març passat, confirma l’anulació dels apartats 3 i 4 de l’article 30 de l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 28 d’ octubre de 2011, de Transparència i Protecció del Client de Serveis Bancaris, que obligava als notaris a informar al client de totes les obligacions assumides i fins i tot els manava denegar la firma de l’escriptura de préstec hipotecari si aquesta no acomplia la legalitat vigent.

S’APROVA L’ IMPOST SOBRE ELS HABITATGES BUITS PER A PERSONES JURÍDIQUES

El Parlament mitjançant la Llei 14/2015, del 21 de juliol, ha aprovat un nou impost sobre els habitatges buits, desenvolupat pel Decret 183/2016 de 16 de febrer.

El TSJC VEU “INSUPORTABLE” LA SITUACIÓ ALS JUTJATS DE REUS.

La sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que es va desplaçar el passat 8 de març a l'Audiència de Tarragona per conèixer la situació del territori, va alertar de la “congestió gairebé insuportable”, en paraules del seu president, Jesús María Barrientos, que pateixen els jutjats de la capital del Baix Camp, especialment pel que fa a la primera instància. “Es considera que l'entrada ideal d'assumptes a un jutjat és de 789 a l'any, i a Reus ara mateix n'entren 1.169”, va detallar el president de l'Audiència de Tarragona, Javier Hernández.

OBLIGACIONS FISCALS EN L’ARRENDAMENT D’UN IMMOBLE PER AL SEU ÚS COM A HABITATGE.

Des de 1997, la Llei estableix l'obligació dels arrendadors de finques urbanes destinades a habitatge i a altres usos de dipositar a l' Institut Català del Sòl les fiances de lloguer corresponents. La fiança dels contractes s'ha de dipositar en el termini de 2 mesos, a comptar des de la formalització d'aquests.

L' import de la fiança s'estableix a l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans: 1 mensualitat de renda en el cas d'habitatge i 2 mensualitats en el cas d'altres usos.

NOMENAMENTS COL.LEGI D'ADVOCATS DE REUS

La nostra companya i col·laboradora del despatx des de fa més de 20 anys, la lletrada Sra. Cristina Santos, ha estat reelegida Diputada 4a de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Reus, càrrec que ostenta des de l'any 2011.

PRIMERA CONDEMNA PENAL A PERSONES JURÍDIQUES

El Ple de la Sala II del Tribunal Suprem ha apreciat, per primera vegada , la responsabilitat penal de les persones jurídiques i confirma les condemnes imposades per l'Audiència Nacional a tres empreses per la seva participació en delictes contra la salut pública, en concret en el tràfic de més de 6.000 quilos de cocaïna amagada en maquinària d'importació.

REALMENT ES RECUPERA LA VENDA D’HABITAGES?

Segons les dades de l'INE (Institut Nacional d'Estadística) per a l'any 2015, s'han venut 77.865 habitatges nous i 354.132 usats.

Això significa, pel que fa a l'habitatge nou, que les vendes continuen caient, havent aconseguit un mínim històric, ja que és el menor nombre d'operacions des que es confeccionen aquestes estadístiques.

En canvi l'habitatge usat va repuntant, amb els millors resultats des de 2012.

LES CLÀUSULES SÒL: ESTAT DE LA QÜESTIÓ

El més habitual es que els interessos que paguem per la disposició del capital del nostre préstec hipotecari s’adaptin a les fluctuacions del mercat, definides per un índex que pugui servir com a referència, de manera que a l’escriptura haurem pactat un percentatge remuneratori que resultarà d’aquest índex més algun punt, o fracció de punt, percentual.
Si l’entitat bancària ens ha posat un límit a l’efecte d’aquestes fluctuacions del tipus de referència (índex), fixant-ne un mínim, tenim una clàusula sòl, i si n’ha posat un màxim, tenim una clàusula sostre.

ELS INVESTIGATS

A les notícies que apareixen sobre l'ajuntament de València, pel denominat cas Imelsa, els mitjans de comunicació s'esforcen a aplicar una de les novetats, la de més incidència pública, de la reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal introduïda per la Llei Orgànica de data 5 d'octubre passat: la substitució del terme "imputat" pel de "investigat".
Segons declaracions d'un fiscal en cap, "S'ha canviat per salvaguardar els drets de les persones investigades perquè són jutjades de manera pejorativa per la societat només per haver d'anar a declarar".

EL GOVERN APROVA EL PROJECTE DE LLEI DEL CANVI CLIMÀTIC

Els diaris s’han fet ressò de l’aprovació pel Govern d’aquest projecte de llei, destacant una de les seves disposicions més vistoses: la creació d’un impost sobre les emissions de CO2 en turismes i furgonetes, per tal de fomentar la modernització del parc de vehicles, substituint-los pels menys contaminants.

No pagui impost de plusvàlua si no obté benefici per la transmissió del seu immoble

La plusvàlua municipal és un impost que precisament grava l’increment del valor dels béns immobles que es genera durant el període en què pertany al transmissor, i que es posa de manifest en el moment de la seva transmissió.

CREACIÓ DEL REGISTRE DE PARELLES ESTABLES

El passat 12 de desembre s’ha publicat un decret llei que modifica el Codi Civil de Catalunya, relatiu a la creació del Registre de parelles estables, depenent del Departament de Justícia.
L’objectiu es ampliar la igualtat en els drets civils de que ja gaudeixen a Catalunya aquestes parelles de fet, a l’àmbit dels drets de caràcter públic, en especial pel que fa al cobrament de la pensió de viduïtat, doncs segons unes ultimes sentencies del Tribunal Constitucional, per tenir aquesta prestació cal haver estat inscrit en el registre que ara es crea durant un mínim de dos anys.

NOVES INDEMNITZACIONS A VÍCTIMES D'ACCIDENTS

Una de les reformes que ha entrat en vigor aquest 2016 és la nova valoració d'indemnitzacions de víctimes d'accidents de trànsit ( Llei 35/2015 ). S'aplica als sinistres produïts a partir de l'1 de gener i suposa un increment de les indemnitzacions del 50% de mitjana, en cas de mort ; el 35% , en cas de seqüeles , i del 12,8% per les lesions .

JUBILACIÓ

El canvi d'any comporta novetats per a les persones que es jubilin: hauran de treballar un mes més. Segons la reforma de les pensions duta a terme per l'anterior Executiu, les persones que es jubilin el 2016 hauran de treballar 65 anys i quatre mesos si volen obtenir el 100% de la pensió.

MEMBRE DEL DESPATX

Cristina Santos, membre del despatx des de fa més de vint anys, ha estat reelegida Diputada 4a de la Junta de Govern del Col•legi d'Advocats de Reus, càrrec que ostenta des de 2011.

COMISSIÓ DE TORN D'OFICI

Cristina Santos és membre de la comissió del torn d'ofici des de 2010, i ostenta el càrrec de secretària d'aquesta comissió des de 2011, així com de representant davant el Consell Municipal de Polítiques de Gènere de l'ajuntament de Reus.