Notícies

El client té raó el 75% de vegades que reclama al banc

Durant el 2014, el Banc d'Espanya va rebre 29.528 reclamacions de clients descontents amb els serveis o productes oferts per les entitats financeres.
Un 73,5% d'aquestes reclamacions acaben sent favorables als clients de les entitats financeres (sumant 46,9 %% d'informes favorables al reclamant i un 26,6% de casos en que la banca dóna una resposta després de conèixer que existeix una reclamació formal).

REFORMA DE LA LLEI HIPOTECÀRIA I LA DEL CADASTRE

El dia 1 de novembre ha entrat en vigor la Llei 13/2015 de Reforma de la Llei Hipotecària (Decret de 8 de febrer de 1946) i del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (Reial Decret Legislatiu 1/2004).
A partir d’ara, al Registre hi constarà tota la informació cadastral, inclosa cartografia detallada de la finca i dels seus immobles. I al cadastre la qualificació urbanística, les característiques físiques, econòmiques i jurídiques dels béns immobles inclosos el tipus d’aprofitament del sòl, la qualitat de les construccions i el valor cadastral.

ENTREVISTA

Entrevista de la nostre lletrada Cristina Santos, al Canal Reus TV, amb motiu del "Dia Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer"
http://canalreustv.cat/new/augmenta-el-nombre-de-dones-ateses-pel-siad-d...

LEGISLACIÓ

El 2015.11.01 entra en vigor el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

Nou barem d'indemnitzacions per accidents de tràfic. La Llei 35/2015 entrarà en vigor l'1 de gener del 2016.
link notícia: https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10197.pdf

JURISPRUDENCIA

El TS obliga les asseguradores a indemnitzar accidents encara que hi hagi impagament de pòlissa fins que no comuniqui per escrit la baixa del client.