El Tribunal Suprem confirma que no es pot cobrar l’impost municipal de plusvàlua, si no hi ha augment de valor.

La Llei d’Hisendes Locals estableix que aquest impost es meritarà a partir dels valors cadastrals (valor que veiem en l’ Impost sobre Bens Mobles, IBI), sense que es puguin utilitzar altres criteris diferents.
Desprès de la crisis, malgrat que es venien o es donaven en pagament immobles per un preu inferior al de compra, els ajuntaments seguien cobrant aquest impost que, recordem-ho, es fonamenta en l’increment del valor de la finca venuda.
Això donava lloc a situacions tan injustes com la de les famílies que havien de pagar-lo després de donar el seu domicili a l’entitat bancària per no poder pagar la hipoteca.
D’aquestes injustícies en va resultar una sentencia del Tribunal Constitucional, de maig de 2017, que en declarava nuls els principals articles, i obria la possibilitat a la desaparició d’aquest impost.
Ara, juliol 2018, una sentencia del Tribunal Suprem “interpreta” el que volia dir el Constitucional i “explica” que aquest només volia declarar la nul•litat parcial dels articles pels casos en que hi hagués transmissions amb pèrdues.
Per tant l’impost segueix i el que hem aconseguit es que si demostrem que hi hem perdut ( segons el preu de l’escriptura d’adquisició i el de la de transmissió), no ens meritaran l’impost.
Ara només falta que els ajuntaments, que esperaven el resultat d’aquesta ultima sentencia, retornin les plusvàlues cobrades en transmissions en pèrdues amb la mateixa celeritat que les van cobrar.