NOVA MODIFICACIÓ DE LA LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS

Vigent des del 6 de març de 2019

L'objectiu primordial de la reforma és garantir una mínima estabilitat en l'exercici del dret a l'habitatge per la via de l’arrendament. Per aconseguir-ho es modifiquen alguns preceptes de la Llei 29/1994 d'Arrendaments Urbans, relatius a l'habitatge. Per tant, no és per als locals de negoci i naus industrials. S'aplicarà als contractes que s'acordin a partir de la seva entrada en vigor i no afecta els celebrats amb anterioritat.
Principals novetats:
-Durada del contracte obligatòria per al propietari: fins CINC ANYS si és persona física, i fins SET ANYS si és persona jurídica.
-Pròrroga tàcita obligatòria per al propietari: passa a ser de TRES ANYS, de manera que si no es manifesta la voluntat d’acabar-lo abans de finalitzar els cinc primers anys, o els set si és societat, es renova per tres anys més.
-El propietari haurà de manifestar la voluntat d’acabar-lo, quan hagi transcorregut el període mínim obligatori, amb una anticipació de quatre mesos, o es tornarà a prorrogar.
-Revisió de renda: Cal pactar-la expressament i només es pot efectuar anualment, una vegada complert el primer any de durada del contracte, amb el límit del IPC (Índex de Preus al Consum).
Aquest Real Decret Llei ja és aplicable, però cal que el ratifiqui el Congres o tornarà a quedar sense efectes.