MÉS GARANTIES EN ELS PRÉSTECS HIPOTECARIS

A partir d’avui, dilluns 17 de juny, es aplicable la nova Llei 5/2019, de 15 de març, Reguladora dels Contractes de Crèdit Immobiliari (hipoteques) que fins ara depenien de l’antiga Llei Hipotecaria de l’any 1946.
La nova norma pretén assegurar que els clients (només les persones físiques que vagin a constituir-se en deutors, fiadors o garants) entenen el que firmen i no s’exposen a clàusules abusives.
Per aconseguir-ho destaquen dues mesures.
La primera es que els notaris, en el moment de la signatura, també donaran fe de que hem tingut a la nostra disposició, amb 10 dies d’anticipació com a mínim, la documentació que el banc vol que firmem, que ens han assessorat individualment i que ho entenem tot. Per tenir-ho clar, el notari ens haurà de fer, obligatòriament, un test ...
I la segona es que el banc haurà de fer-se càrrec de totes les despeses i impostos, excepte la factura del taxador de la finca...
Finalment, queden expressament prohibides el que denominem clàusules sòl o la fixació de límits a la baixa del tipus d’interès.