FINALMENT L’ESTAT DICTA UNA NORMA PER DONAR SUPORT ALS LLOGATERS DELS LOCALS TANCATS.

Mitjançant un Decret Llei publicat el 22 d’abril, i que entra en vigor al dia següent, s’estableixen mesures per als autònoms i persones jurídiques, arrendataris de locals de negoci, l’activitat dels quals estigui suspesa per la declaració de l’estat d’alarma o se’ls hagi reduït la facturació en més d’un 75 per cent, respecte del mateix trimestre de l’any anterior.
I quines son aquestes mesures? Doncs en l’article 2.1 del Decret que comentem llegim que el llogater, en el termini d’un mes, podrà demanar al propietari “l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda”, sense més explicacions de quan i com s’haurà d’abonar, una vegada aixecat l’estat d’alarma.
El que sí afegeix la norma es que las parts podran disposar de la fiança, per tal de que el propietari la destini a cobrar alguna mensualitat, cosa que a Catalunya tindrà poc recorregut, doncs tots les tenim dipositades l’Incasòl.