Des d’ahir, 22 de setembre, no és d’aplicació a Reus la llei de contenció i moderació de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges.

La Llei 11/2020, de 18 de setembre, encaminada a la rebaixa dels preus dels lloguers d’habitatges, va establir que transitòriament, per un any, era plenament aplicable als municipis considerats com àrees amb mercat d’habitatge tens, entre els que s’incloïa Reus.
La mateixa llei establia que durant aquest període transitori es requeriria als Ajuntaments inclosos per tal que, mitjançant un acord del ple, demanessin la continuació en aquestes àrees de mercat d’habitatge tens, si volien que la llei de contenció de rentes continues essent aplicable al finalitzar el període transitori d’un any.
Reus no apareix en la Resolució de 15 de setembre de 2021, de l’Agència de l’Habitatge, per la que es declaren diversos municipis inclosos en aquestes àrees, de manera que sembla no ho ha demanat i, per tant, el mercat de lloguer d’habitatges a Reus torno a ser lliure.

Reus, 23 de setembre de 2021